Hotade marina livsmiljöer

Hur påverkas ekosystemet av den sjunkande tillgången på bra marina livsmiljöer? I skriften “Havsutsikt” (nr. 1, 2016) som finns att läsa på havet.nu (www.havet.nu, 2016-10-05) skriver Sofia Wikström om vikten av bra livsmiljöer för fisk och andra havslevande organismer.

Bra marina livsmiljöer är en förutsättning för många havslevande organismer.

Många av dessa livsmiljöer har dock blivit hotade på grund av mänsklig påverkan.
Enligt Wikström så har vi tidigare inte haft så stor vetskap om de hotade marina miljöerna, jämfört med hotade områden på land som är den största anledningen till att landlevande arter dör ut.
Detta tror hon beror på att jakt och fiske egentligen är ett mer uppenbart hot mot marina arter. “För att vi ska kunna bevara livskraftiga bestånd av många havslevande arter räcker det inte bara med att minska på jakt- och fisketrycket. Vi måste även skydda deras livsmiljöer.” Skriver hon.

Forskare i Östersjön har tagit fram en lista på 25 hotade miljöer och 40 övriga förändrade miljöer. En del av miljöerna finner man i Östersjöns djupa delar. Många miljöer finns dock kustnära, t.ex. ålgräsängar och grunda, vegetationsrika vikar.

Just de kustnära miljöerna är väldigt starkt hotade i Sverige. Detta genom t.ex. muddring, båttrafik och övergödning. I Bohuslän till exempel, har sjögräsängarna minskat med hela 60% sedan 1980. Just kustnära områden är väldigt viktiga för ekosystemet då de ofta fungerar som barnkammare och födosöksplatser för fisk.

På djupet är det de “döda” syrefria bottnarna i Östersjön som är ett av de mest tydliga exemplen. “Idag upptar de syrefria bottnarna en yta lika stor som Danmark.” Skriver Wikström.
När bottnen blir syrefri så påverkas alla organismer som lever där. Ett exempel är torsken som annars leker på dessa bottnar.

Wikström avslutar artikeln med att skriva om att vi är på bättringsvägen, när det gäller att kartlägga hotade miljöer, men att vi måste fortsätta lägga mer fokus på att skydda dessa miljöer;
Tidigare har man haft en mycket begränsad kunskap om utbredningen av de flesta livsmiljöer i havet, men idag satsas det mycket resurser på att kartlägga naturen under havsytan. Därigenom blir det möjligt att se vilka livsmiljöer som förändras eller minskar i utbredning, och att skydda känsliga och sällsynta miljöer från skadlig påverkan.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *